host info
19. 5. 2024 / 00:52:03
prohlížeč: neznámý prohlížeč
system: neznámý
ip: 100.26.179.41
Statisticka analyza

Statistická analýza (Detekce aktivace)

Úvod, přehled metod

t-testy

Korelace a regrese

Obecný lineární model

Úvod, přehled metod

Naprostá většina prakticky používaných metod pro detekci aktivace je založena na jednorozměrné statistice. K detekci lze použít i takové metody jako je analýza hlavních komponent atd., avšak tyto nám nedokážou dát informaci o tom jak pracuje mozek ani nám nedovolují pokládat specifické otázky. Proto se téměř nepoužívají.

Většina voxel-by-voxel metod jednorozměrné statistiky vyžaduje ke své činnosti tvorbu modelu popisujícího předpokládaný průběh hemodynamické odezvy na základě znalosti experimentální stimulace. Určitým mezikrokem je pak dekonvoluce, která vyžaduje pouze znalost začátků opakujících se událostí. Nyní si uvedeme stručný přehled jednorozměrných metod a následně budou některé z nich podrobněji vysvětleny

 • korelace
 • t-testy
 • ANOVA
 • AnCova
 • lineární regrese
 • vícenásobná regrese
 • F-testy
 • atd ...

Všechny výše uvedené metody je možné realizovat jako speciální případy obecného lineárního modelu (GLM = general linear model). Jedná se o tzv. parametrické metody, kdy předpokládáme určité chování naměřených dat, např. normální rozložení reziduí. Zejména v případě, kdy toto neplatí lze použít také metody neparametrické.

t-testy

Nejjednodušší přístup (a také nejnáchylnější na různé artefakty a citlivý na kvalitně získaná nezašuměná data) je prostý rozdíl průměrné hodnoty signálu získaného v době aktivity a průměrné hodnoty signálu získaného v době klidu. O něco lepší výsledky jsme schopni získat použitím srovnání těchto průměrů studentovým t-testem, kdy je rozdíl průměrů navíc "vážen" směrodatnou odchylkou. Bereme tak v úvahu již i variabilitu dat, čímž se vyhneme některým falešně pozitivním detekcím.
t-test - klikem zobrazíte plnou  velikost

Korelace a regrese

O další stupeň výše stojí metody, které předpokládají jistý tvar měřeného signálu (modelujeme hemodynamickou odpověď dle znalostí průběhu experimentální stimulace). Zde se nabízí použití korelační a regresní analýzy.
modelové funkce - klikem zobrazíte plnou  velikost

Na předchozím obrázku můžeme vidět průběh stimulační funkce (jednoduchý blokový design) a několik možných modelových průběhů. Základním (a) je periodický obdélníkový průběh odvozený od průběhu stimulace. Dále můžeme uvažovat (b) pozvolný náběh a sestup naměřeného signálu, (c) jistou setrvačnost atd. Odezvu lze také modelovat pomocí funkcí (d) jako sin, cos, apod. Nejdokonalejším způsobem z hlediska napodobení skutečné fyziologie je (e) konvoluce experimentálního průběhu s hemodynamickou funkcí. Na dalším obrázku pak můžeme vidět naznačený princip jednoduché lineární regrese, kdy naměřená data jsou modelována jako součet konstantního členu, násobku modelové funkce a vektoru reziduí (zbytkové variability v datech).
princip regrese - klikem zobrazíte plnou  velikost

Regresní analýzou tak získáváme již poměrně flexibilní nástroj, kdy se pokoušíme vysvětlit chování variability v datech pomocí jednotlivých regresorů (modelů možné či předpokládané odezvy na určité typy stimulů) a následně testujeme jejich významnost.

Obecný lineární model

Jistým zobecněním a zapouzdřením výše uvedených metod je použití obecného lineárního modelu (GLM = General Linear Model). Jedná se vlastně o určité zobecnění lineární regresní analýzy. Ovšem dle způsobu sestavení modelu a následného testování a interpretace regresních koeficientů z něj získáme např. t-test nebo ANOVu. Základní koncepce je znázorněna na následujícím obrázku.
Obecný lineární model - klikem zobrazíte plnou  velikost

Maticový zápis obecného lineárního modelu a jeho grafickou reprezentaci pak můžeme vidět na dalším obrázku.
Maticový zápis GLM - klikem zobrazíte plnou  velikost

Výsledný statistický obraz (tzv. statistickou parametrickou mapu) získáme tak, že provedeme odhad parametrů modelu a výpočet příslušné testové statistiky. K odhadu parametrů "beta" obecného lineárního modelu použijeme rovnici z následujícího obrázku.
Vypocet beta - klikem zobrazíte plnou  velikost

K výpočtu testové statistiky lze použít např. rovnici z následujícího obrázku a to v případě požadavku na t-statistiku (dále je možná F-statistika, z-statistika atd. dle způsobu použití a interpretace).
Maticový zápis GLM - klikem zobrazíte plnou  velikost
Vektor c je tzv. vektor kontrastních vah. Pomocí něj určujeme lineární kombinaci odhadnutých parametrů, jež budeme testovat, tedy tzv. nulovou hypotézu.

fMRI TEAM Brno ..... copyright© Zdeny 2004 Mailto: webadmin last mod: 11. 1. 2008 /15:39:54 jazyk-cz nahoru jazyk-cz domů